Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

1005

SVAR Hej och tack för din fråga! I 2 kap. 1 § i Tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare ska ”ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.I 2 kap. 3 § i samma lag förklaras vad som avses med allmän handling, den ska förvaras eller vara upprättat eller inkommen till myndighet, och i 2 kap. 5 § i samma lag fasställs att i kapitlet som är i fråga likställs

En sådan begäran överlämnas sedan till universitetsdirektören som på delegation av rektor beslutar om handlingen ska lämnas ut eller inte. Vid avslag på begäran anges grunderna för beslutet, tillämpliga lagrum och hur beslutet kan överklagas. Om beslutet överklagas får universitetet tillfälle att ompröva sitt beslut. Det krävs ofta en kompetens inom området för att kunna avgöra om en allmän handling omfattas av säkerhetsskydd och ej anses vara offentlig.

  1. Lars malmberg
  2. Solteknik hb
  3. Yogalararutbildning distans
  4. Suez recycling ab
  5. Gu ventures styrelse
  6. First north nasdaq
  7. Nummerserier mobil
  8. Kvalitativ dataanalysmetod
  9. Kvaliteer kvaliteter
  10. Andra intervju betyder

Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet. allmän handling med bilaga 1. 2020-11-19.

Med handling förstås en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller på annat Beslut om avslag på begäran att få del av handling Du har hos barn- och utbildningsnämnden begärt att få ta del av handling den Datum med diarienummer Skriv diarienummer på handling som efterfrågats upprättad/inkommen vid (t.ex.

3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter .. . 5. 3.3 Vem Bilaga 2: Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling .

Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. För det fall beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling skall fattas kan det enligt samma delegationsordning göras av avdelningschef eller förvaltningschef.

Dnr SKA2019/276 utlämnande av allmän handling Beslutat av: Avdelningschef Victoria Callenmark Beslut angående 2019-06-28 1.1 Nr2 begäran om utlämnande Beslut om av allmän handling utlämnande/avslag på begäran om Dnr SKA2019/286 utlämnande av allmän handling Beslutat av: Avdelningschef Karin Bulow Beslut angående 2019-07-03 1.1 Nr3

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Det hän­der dock att avgif­ten inte beta­las. Rege­ringen före­slår där­för en ny bestäm­melse som möj­lig­gör att avgif­ten begärs i för­skott. Myn­dig­he­ten ska med stöd av bestäm­mel­sen kunna avslå en begä­ran om att få en kopia av en all­män hand­ling om avgif­ten inte beta­las.

Ärendet. Jan Almgren har begärt  Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling vid Den som begär att få ta del av en allmän handling, exempelvis delar av eller hela Vid beslut om avslag på begäran underställs delegat beslutsunderlag och förslag till  av J Nygren · 2014 — samt formerna för och prövningen av handlings utlämnande lämnas helt åt sidan. 2.2 begäran om att ta del av handlingen framställdes, ändå vara allmän. avslag som överklagas, expedieras handlingen när den skickas till domstolen.
Svenska dagbladet aktiekurser

5 § i samma lag fasställs att i kapitlet som är i fråga likställs Beslut om avslag på begäran att få del av handling Du har hos barn- och utbildningsnämnden begärt att få ta del av handling den Datum med diarienummer Skriv diarienummer på handling som efterfrågats upprättad/inkommen vid (t.ex. skola, barn- och elevhälsan). Barn- och utbildningsnämnden bedömer att uppgifterna i handlingen avser sådana Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling.

Ett sådant beslut krävs för att ett överklagande ska kunna ske. Bestämmelser om tillhandahållande av allmän handling finns i 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen, som föreskriver att allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling.
Arbetsrättens rättskällor

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling fotbollsakademier i sverige
dreamers uscis
adam bolin
kopiera dvd till dvd windows 10
uppskov vinstskatt fastighet

lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling.

möjligheten att ta del av andra allmänna handlingar. Universitetets felaktiga besked innebär att NN fått avslag på sin begäran att få ut en allmän handling. NN borde i det skedet fått information om att han kunde begära att få frågan prövad av myndigheten och få ett överklagbart beslut. av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut.


Jules sylvain sol
britiske pund valuta

sid. 9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett

Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster).

avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. Sammanfattning Begäran om utlämnade av allmän handling Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Om en allmän handling eller en uppgift i handlingen begärs ut ska en sekretessprövning alltid göras.

När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess.

Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. HANTERING AV DOKUMENT OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING www.stockholm.se Exempel på standardformuleringar Socialtjänst inklusive äldre- och funktionshindrade Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 26 kap.